Altres serveis

Valoració d’actius

Des de fa uns quants anys, l’empresari necessita conèixer quin és el seu valor patrimonial que està en risc, ja que en el supòsit de produir-se un sinistre que li destrueixi una part del seu immobilitzat, necessita disposar d’un contracte d’assegurança on les cobertures cobreixin el cost de reposició dels béns destruïts, sense necessitat de fer ús de la seva pròpia tresoreria o recórrer a finançament extern per afrontar, tot o en part, el desemborsament econòmic que pogués representar la restitució de l’immobilitzat destruït per l’acció d’un sinistre, com pot ser l’ocurrència d’un incendi.

NIUBO ASOCIADOS ofereix a les empreses serveis professionals per dur a terme les valoracions que els hi permeti gestionar adequadament els riscos econòmics que poguessin derivar a causa d’un incendi.

Partint de la realitat física dels béns que posseeix una fàbrica, procedim a efectuar el càlcul del valor patrimonial, aportant dades necessàries per l’adequada contractació de la pòlissa d’assegurances, així com el valor teòric de reposició actual, valor en estat d’ús continuat, valor de l’assegurança, etc.


Informes i Dictàmens

Informes, Dictàmens i Actes de Peritatge destinats a les empreses, amb anàlisi i estudi de les pòlisses emeses.

Determinació de les quantitats indemnitzables, a raó dels perjudicis econòmics derivats de:

  • Sinistres ocasionats per fenòmens atmosfèrics tals com vent, pedregades, neu, inundacions, etc.
  • Defectes en la construcció
  • Responsabilitat civil general.
  • Averia de maquinaria.
  • Pèrdua de beneficis (Lucre cessant).
Si ho desitja, podem realitzar una visita personalitzada sense cap tipus de compromis